Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΣυνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την 1 Ιουνίου (τα θέματα)

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την 1 Ιουνίου (τα θέματα)

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στη 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

   Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

   Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

1. Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Νικολάκου, με θέμα το
πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με
την πανδημία COVID-19.
2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γόντικα, με θέμα
«Προβλήματα άρδευσης στην Τριφυλία».

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου Α’ Τριμήνου 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Έγκριση πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για

εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της
Περιφέρειας Πελοποννήσου», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Π.
“Πελοπόννησος 2014 – 2020”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 18/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΗ77Λ1-ΗΓΧ)

Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πρακτικό 2) με την ένταξη
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (e-Learning/Webinars) εφαρμογής υγειονομικών
πρωτοκόλλων σε εστίαση, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κατασκηνώσεις και
μεταφορές προσώπων με τουριστικά λεωφορεία στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020 “Προορισμός:
Πελοπόννησος – 12μήνες”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις όσον αφορά την απένταξη της

Πελοποννήσου από τη σύνδεση με το Φυσικό Αέριο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους
2020, της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση
εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας,
Δήμου Γορτυνίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

9. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ
Αργολίδας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

10. Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και
πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600003.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

11. Προέγκριση πληρωμής δαπανών από την εγκεκριμένη πίστωση στην
ΠΕ Κορινθίας, για την χρονική περίοδο 1/1/2020 έως 30/6/2020 στα πλαίσια
λύσης και εκκαθάρισης του νομικού προσώπου ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

12. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ Κορινθίας, για την αντιμετώπιση αναγκών στο πλαίσιο του
Προγράμματος εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 10.1) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

14. Έγκριση της οριστική μελέτης ισόπεδων κόμβων στα πλαίσια της
Μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ο. ΥΠ’ ΑΡ. 9 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ