Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΤο νέο προτεινόμενο νομοσχέδιο με Αγγλικά στο νηπιαγωγείο, αύξηση γραπτών εξεταζόμενων...

Το νέο προτεινόμενο νομοσχέδιο με Αγγλικά στο νηπιαγωγείο, αύξηση γραπτών εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο κ.λ.π.

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως θα συμπληρωθούν με υπουργικές
αποφάσεις και λοιπές δράσεις, κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: (α) την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, (β) στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και (γ) οργανωτικές και βελτιωτικές ρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνοπτικά η Α:

Α. Αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου
1. Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος
(2020-2021). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια
ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από
κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική και
ανακαλυπτική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ
ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία),
όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση,
πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από
φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες
τεχνολογίες κ.α.

2. Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η
ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών
δραστηριοτήτων.
3. Κατανομή ωρών διδασκαλίας: Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των
Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η
εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός
τρόπος αξιολόγησης.

4. Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων – Αξιολόγηση: Μεταξύ άλλων,
 στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και
προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι
προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε
κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων (4) για
δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο)

 στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’
Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο
τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής
κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά,
και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα»
μαθήματος), ενώ θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.
Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η ενίσχυση της σφαιρικότερης καλλιέργειας των
μαθητών, η διαμόρφωση ενός συνεκτικότερου πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσής τους και, συνακόλουθα, η προώθηση της συστηματικότερης παρακολούθησης και μελέτης των μαθημάτων.

5. Τράπεζα Θεμάτων: Συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο, με στόχο να συμβάλλει στον καλύτερο
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές
που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταξύ άλλων, μειώνονται οι Ομάδες
Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές
βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την
επόμενη σχολική χρονιά. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ορθολογικότερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση του προγράμματος της Γ’ Λυκείου αναφορικά με
την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, από το μεθεπόμενο σχολικό έτος
(2021-2022) οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών
θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας.

Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει δρομολογηθεί από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και η σύνταξη νέων βιβλίων για όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις πολλαπλές πηγές και στη συγκριτική ανάλυση, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ