Μέχρι 14 Μαρτίου οι δηλώσεις για το επίδομα ανθυγιεινής

- Advertisement -

Mέχρι τις 14.3.2018 είναι η νέα προθεσμία συμπλήρωσης πεδίων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου για καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Mε το άρθρο 7 του Ν όμου 4517/18 αντικαταστάθηκε το άρθρο 396 του Ν.4512/18 που όριζε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 17.01.2018.

- Advertisement -

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 18 Ν.4354/15, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 396 του Ν.4512/18 εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 396 του Ν.4512/18 (ημερ. έναρξης ισχύος 17.01.2018) οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα», της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή». Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4512/18 (ημερ. έναρξης ισχύος 17.01.2018), αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Advertisement -
 

________________