Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΑνακοίνωση για προσλήψεις πλοηγών για διενέργεια πλοηγήσεων πλοίων στο λιμένα Ναυπλίου

Ανακοίνωση για προσλήψεις πλοηγών για διενέργεια πλοηγήσεων πλοίων στο λιμένα Ναυπλίου

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων πλοηγών για  διενέργεια πλοηγήσεων πλοίων στο λιμένα Ναυπλίου.

ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 11 πργ.2 του Ν.3142/1955(Α΄/43) ΄΄Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας΄΄.
β) Οι διατάξεις του από 28.1.1958 Β.Δ. (Α΄/44) ΄΄Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955΄΄ Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας΄΄ ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ.187/1973 ΄΄Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου΄΄ (Α΄261).
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΓΚΛ Ναυπλίου (ΦΕΚ 331Β΄).
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΓΚΛ Ναυπλίου (ΦΕΚ 331Β΄).
στ) Η αριθμ.0-6953/03-12-2009 Απόφαση Αναπροσαρμογής πλοηγικών δικαιωμάτων
προαιρετικής πλοήγησης Λιμένα Ναυπλίου Νομάρχη Αργολίδος(ΦΕΚ Β΄49/22-01-2010).
ζ) Το Αριθμ. Πρωτ. 2151.25/2693/2017/08-08-2017 έγγραφό μας.

1.- Στα πλαίσια επανακαθορισμού της υπ’ Αριθμ. 16/2017 Απόφασης κ. Λιμενάρχη, η οποία
εκδόθηκε με το (ζ) σχετικό, η Υπηρεσία μας προβαίνει σε εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υποψηφίων πλοηγών προκειμένου αναθέσει σε προσοντούχους ναυτικούς την πλοήγηση πλοίων στο λιμένα Ναυπλίου, εάν και εφόσον ζητηθεί από τους πλοιάρχους των καταπλεόντων, αποπλεόντων και μεθορμιζομένων πλοίων ή εφόσον λόγω εξαιρετικών συνθηκών διατάξουμε την πλοήγηση των καταπλεόντων, αποπλεόντων και μεθορμιζομένων πλοίων .

2.- Τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία μας προσόντα των ενδιαφερομένων υποψηφίων πλοηγών είναι τα κάτωθι:
α. Να είναι προσοντούχοι Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού οι οποίοι να κατέχουν  αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Να είναι γνώστες της περιοχής του λιμένα Ναυπλίου και της ευρύτερης αυτού θαλάσσιας
περιοχής.

3.- Η αμοιβή των πλοηγών στους οποίους θα ανατεθεί η πλοήγηση των πλοίων έχει καθορισθεί με ανωτέρω (στ) σχετική, η οποία θα τροποποιηθεί με νεώτερη.

4.- Σχετικές αιτήσεις υποψηφίων μετά των σχετικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας δύναται να κατατίθενται έως και την 30-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καλούν στο τηλέφωνο 2752022974 .

5.- Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση των ανωτέρω εκτεθέντων.
Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για την ανάρτησή του στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Λιμενικών Καταστημάτων και την κατά το δυνατόν αναδημοσίευση του στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

Ο Λιμενάρχης

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ Σπυρίδων

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ