Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΟ Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ναυαγοσωστική κάλυψη...

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2024» προϋπολογισμού 370.014,40 € πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2024 για την θερινή περίοδο από 1-7-2024 έως και 30-9- 2024, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 και τα όσα ειδικά ορίζονται στη σχετική μελέτη. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 458.817,86 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 370.014,40 ΦΠΑ : € 88.803,46). 

  • Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αρ. 6/2024 Μελέτης. • Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ 70.6142.015 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Ναυπλιέων με το ποσό 458.817,86 €. Χρόνος ισχύος των προσφορών για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), α/α συστήματος 354861. 

  • Αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 05/07/2024 
  • Ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 9/7/2024 
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ. 
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/07/2024 και ώρα 13:00 
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 23/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού που θα καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό 3.700,14 €. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Ναυπλιέων www.nafplio.gr . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ναυπλιέων, στο τηλ. 2752360930 & 2752360931 (Αρμ. Αθ. Κόντα, Νικ. Μπουταίτης). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ