Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔιαγωνισμός από την ΕΤΑΔΑΕ για τη λειτουργία «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου»

Διαγωνισμός από την ΕΤΑΔΑΕ για τη λειτουργία «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου»

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» , σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ .

Ο ανωτέρω κανονισμός ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (www.hppc.gr – Προφίλ εταιρείας). Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά καθώς και κοινοπραξίες , που έχουν την ικανότητα και την επαρκή εμπειρία να ανταποκριθούν στις ζητούμενες υπηρεσίες.
Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό πρέπει να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 καθώς και να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στα άρθρα 17και 18 της Διακήρυξης η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr. 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα από 01.04.2024 έως 31.12.2024 . 
Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ 190.000,00 ευρώ, άνευ ΦΠΑ (ΦΠΑ :45.600,00 ευρώ/προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% :235.600,00 ευρώ).
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσίευσης, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη . Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή τους. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00 ευρώ) και θα είναι διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή  της τυχόν παράτασης αυτής . 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://www.hppc.gr. Τα έγγραφα της διακήρυξης διατίθενται περαιτέρω σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον το επιθυμεί, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ , Βουλής 7, γραφείο 216 (Τομέας Προμηθειών), από τις 15.03.2024 έως και τις 20.03.2024, καθημερινές και ώρες 09:00 έως 15:00, με την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ), μαζί με σχετική εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό , στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα , τα στοιχεία της εταιρείας ( επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής) , καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 
Η κατάθεση του ως άνω ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον με αριθμό 0026/0025-490-200-649853 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα Eurobank είτε στο Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ ,Βουλής 7, 2ος όροφος. Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις 29.03.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ ,Βουλής7, 2οςόροφος, γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω ημερομηνία και ώρα 11:30, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ , στην οποία μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ων συμμετεχόντων. Αθήνα , Μάρτιος 2024 Ηρώ Χατζηγεωργίου.
ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ