Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΘα διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους οι άνω των 80 υπό προϋποθέσεις

Θα διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους οι άνω των 80 υπό προϋποθέσεις

Με το νέο νομοσχέδιο που εισάγεται για ψήφιση θεσπίζεται νέα διαδικασία εκκαθάρισης των εκλογικών καταλόγων, η οποία αξιοποιεί τα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα της υπηρεσίας έκδοσης διαβατηρίων.

Οι εκλογείς που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η.1.1944 (και επομένως συμπληρώνουν το 80ο έτος ηλικίας εντός του 2024) και δεν έχουν υποβάλει κατά το έτος 2023 φορολογική δήλωση ή δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα, δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ και δεν λαμβάνουν σύνταξη, τίθενται επί ένα τρίμηνο σε ένα ειδικό καθεστώς. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Οι εκλογείς αυτοί μπορούν από 1ης.7.2024 έως 31.10.2024 να αιτηθούν τη μη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους είτε μέσω του δήμου τους, είτε μέσω των Κ.Ε.Π., είτε μέσω των προξενικών αρχών ή κάνοντας χρήση των υπηρεσιών «MyKepLive» και «MyconsulLive».

Σε κάθε περίπτωση αν εκλογέας της ανωτέρω κατηγορίας διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με την ειδική διαδικασία των παραλειφθέντων εκλογέων.

Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Άρθρο 29
Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων

 1. Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους τίθενται σε ειδική κατηγορία προς διαγραφή την 31η.10.2024, αν, σωρευτικώς:
  α) Έχουν γεννηθεί πριν από την 1η.1.1944.
  β) Δεν έχουν υποβάλει οι ίδιοι ή δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα σε φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022 που έχουν υποβληθεί έως την 31η.12.2023.
  γ) Δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο εν ισχύ.
  δ) Δεν λαμβάνουν σύνταξη.
 2. Από την 1η.7.2024 και έως την 31η.10.2024, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην εφαρμογή «Μάθε που Ψηφίζεις», τίθεται ειδική ένδειξη αν ο ψηφοφόρος εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 1. Αντίστοιχη ένδειξη τίθεται και στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».
 3. Οι διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό μεριμνούν για την προσήκουσα ενημέρωση για τις διατάξεις του παρόντος των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στα όρια της ευθύνης τους.
 4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, τα πρόσωπα της παρ. 1 διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους την 1η.11.2024.
 5. Εκλογέας, ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία της παρ. 1 μπορεί, είτε με αίτησή του έως την 31η.10.2024 σε Κ.Ε.Π. ή στον οικείο δήμο ή στην οικεία προξενική αρχή με τη χρήση των εφαρμογών «my kep live» και «myconsul live», να ζητήσει τη μη διαγραφή του από τους εκλογικούς καταλόγους.
 6. Οι παρ. 4 έως 8 του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012 (Α ́ 57), περί γενικών όρων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και παραλειφθέντων εκλογέων, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ