Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑΗ 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 12 Ιουλίου 2021

Η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 12 Ιουλίου 2021

Καλείστε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα, κατ΄ εφαρμογή:

 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του”.

 Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση
με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :
Κατάθεση απόψεων των Περιφερειακών Συμβούλων για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021 – 2027, στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ