Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΤο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Μεγάλη Παρασκευή στους Δήμους Άργους-Μυκηνών,...

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Μεγάλη Παρασκευή στους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου & Ερμιονίδας

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου & Ερμιονίδας κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε και ισχύει,

3. Την αριθ. 259668/63361/25.09.2019 απόφαση περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων & εξουσιοδότηση υπογραφής ΄΄Με εντολή Περιφερειάρχη΄΄» (ΦΕΚ 3763/τ.Β΄/11.10.19), όπως ισχύει, 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.435/20.09.1976 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, 6. Το αριθ. 20465/20.06.2018 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αρμοδιότητα καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής,

7. Το αριθ. 8750/13.04.2021 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου σχετικά με λειτουργία καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, 8. Το αριθ. 1117/14.04.2021 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Άργους σχετικά με λειτουργία καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, 9. Το αριθ. 32/19.04.2021 αίτημα του Εμπορικού Βιοτεχνικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Κρανιδίου «ΕΡΜΗΣ» σχετικά με λειτουργία καταστημάτων κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής,

10. Το αριθ. 563/19.04.2021 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας (Άργος), σχετικά με αρνητική γνωμοδότηση, 11. Το αριθ. 6/16.04.2021 έγγραφο του Σωματείου Ιδιωτικών υπαλλήλων Ναυπλίου, σχετικά με θετική γνωμοδότηση και συναίνεση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυπλίου, Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 607d62c3fb7e6355c456ed05 στις20/04/21 19:09 2 12.

Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι όπως:

Ότι οι πόλεις των αναφερόμενων Δήμων αναμένεται να έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα τόσο από τους μονίμους κατοίκους όσο και από πολίτες που έχουν εξοχικές κατοικίες, Ότι η ενίσχυση της εμπορικής κίνησης θα ζωογονήσει οικονομικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στην παρούσα πρωτοφανή χρονική συγκυρία, φαίνεται σαφώς να έχουν «πληγεί» περισσότερο και το γεγονός ότι η πολιτεία οφείλει καθ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να συνδράμει, με ενέργειες τόνωσης του «εμπορικού κόσμου»,

Ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας, μια επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, θα συνεισφέρει στην καλύτερη προστασία του αγοραστικού κοινού με την διάχυσή του σε περισσότερες ώρες λειτουργίας και τον συνεπακόλουθο περιορισμό του εν δυνάμει συνωστισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε την προαιρετική λειτουργία καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή, 30/04/2021, που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.435/1976, από ώρα έντεκα (11:00) στους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου & Ερμιονίδας, με την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται καλύτερα οι αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών, των εργαζομένων και των μετακινούμενων στην περιοχή πολιτών, ευνοείται η ανάπτυξη της περιοχής, και γενικώς διευκολύνεται το κοινωνικό σύνολο. Επισημαίνεται ότι, το ωράριο αυτό είναι προαιρετικό και παρακαλούμε όλους τους καταστηματάρχες να τηρήσουν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα υγιεινής και κοινωνικής προστασίας μέσα στα καταστήματά τους με πνεύμα αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και ταυτόχρονα υπευθυνότητας αυτές τις ιδιαίτερα πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα.

Σε περίπτωση που καθοριστούν νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, στο σύνολο της Επικράτειας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 & του άρθρου 30 του Ν.3982/2011.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ