Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 (τα θέματα)

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 (τα θέματα)

Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3- 2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

1. Έντεκα (11) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων κατά σειρά κατάθεσης.

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

2. Επικύρωση πρακτικών της 26ης έως και 31ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών (για την κάλυψη αναγκών τους σε Κτηνιάτρους). (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022 – 2025. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Έγκριση εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της Περιφέρειας στην ειδική εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

7. Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

8. Έγκριση προσαρμογής  της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΑΣΠΗΕ ισχύος 18MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Ταρνάρα” των ΔΕ Βόρειας Κυνουρίας και Σκιρίτιδας, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Τρίπολης, της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ ισχύος 31,5MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Ψηλή Ράχη – Μεσοκορφή – Αγία Κυριακή” της ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης, της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Α.Ε.». (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

11. Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο, πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου από τη λήξη των μέτρων της αναστολής λειτουργίας τους και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε που βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους ΠΕ Κορινθίας» (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση του οδικού έργου Ελευσίνα Κόρινθος (αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ