Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΗ ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΕ καλεί τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΕ καλεί τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη τον Δ/κού Συμβουλίου 606/10.07.2020, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10.08.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα τον Ξενοδοχείου ‘”ΡΑRΚ'”‘ που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω Θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. ‘Εγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 όπως προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 4308/2014.

2. Απαλλαγή των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2019.

3. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΑ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020. 4. Τροποποίηση τον Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το Ν. 4548/2018.

5. Τροποποίηση τον Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το Ν. 4663/2020 και κωδικοποίηση αυτού.

6. Έγκριση των τροποποιήσεων τον Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 τον Ν. 2963/2001 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση τον από τον Ν. 4663/2020. 7. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση τον μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'”‘ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων – συμψηφισμό υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών μέχρι το ύψος τον ποσού των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εύρώ (470.000,00 Ε) συνολικά.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση Θα επαναληφθεί στις 24.08.2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και δεν έχουν ήδη κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 04.08.2020 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 18.08.2020 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος το Δ.Σ.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ