Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΝΑΥΠΛΙΟ: Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας στο Fotonio Events & More "Ασφαλείς...

ΝΑΥΠΛΙΟ: Ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας στο Fotonio Events & More “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας”

Η εκδήλωση οργανώνεται από το Τμήμα του Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αρκαδίας- Αργολίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas.

Η οργάνωση της εκδήλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προαγωγή των στόχων της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-2019 με κεντρικό θέμα τη «Διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών» στους χώρους εργασίας (https://healthy-workplaces.eu/el) καθώς και της προαγωγής των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020 (https://www.ypakp.gr/index.php?ID=ChZrDSjzoJCjX6Ax),

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΝΑΥΠΛΙΟ, την Τετάρτη, 3η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 σε αίθουσα του Συνεδριακού κέντρου Fotonio Events & More, Μεγαλόφωνο Αρίας, Ναύπλιο, τηλ. 2752 30674, (ώρα έναρξης 5:30 μ.μ., ώρα προσέλευσης 5:00 μ.μ.).

1. Σύντομη ενημέρωση για την Εθνική Στρατηγική 2016-2020
Οι ολοένα και πιο σύνθετες εργασιακές διαδικασίες και οι ραγδαίες αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό με τους νέους ή μεταβαλλόμενους τύπους των διαφόρων πηγών κινδύνου, απαιτούν τη χάραξη μιας νέας και συστηματικής στρατηγικής προσέγγισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος τομέας δέχτηκε καίρια πλήγματα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Απαντώντας στις προκλήσεις αυτές, η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2016-2020, με ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών και παρεμβάσεων στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης προάγει την προστασία των εργαζομένων και συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερο υγιών, ασφαλών και παραγωγικών χώρων εργασίας.

Η Εθνική Στρατηγική για την ΥΑΕ 2016-2020 αντανακλά τις εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στον τομέα της ΥΑΕ και θέτει το γενικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών καθώς και την καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στο κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την ΥΑΕ 2014-2020 καθώς και στα επίσημα κείμενα της Ε.Ε. που αφορούν στον «Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (2016)» και στον «Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και της πολιτικής για την ΥΑΕ (2017)». Μέσω των προτεραιοτήτων που τίθενται, φιλοδοξεί να αλλάξει τελείως το τοπίο στο χώρο της ΥΑΕ δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες πρόληψης, στην θεσμική οικοδόμηση του νέου συστήματος για την προαγωγή και παρακολούθηση της εφαρμογής κανόνων ΥΑΕ στο σύνολο της εργασίας σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, σε πλήρη εναρμόνιση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και την ενδυνάμωση των δημόσιων δομών πρόληψης και προστασίας στις υπηρεσίες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθμού.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2016-2020 με βασικό όραμα τη “Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων και παράλληλα θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας”, θέτει ως βασικό στρατηγικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, και στο πλαίσιο αυτού τίθενται οι παρακάτω(4) τέσσερις ειδικοί στρατηγικοί στόχοι:

1. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία για όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

2. Καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

3. Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας και των συστημάτων καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

4. Θέσπιση φορέα ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων βασίζεται σε εξειδικευμένες επιμέρους δράσεις που συνθέτουν (12) δώδεκα άξονες προτεραιότητας/παρεμβάσεων, όπως αυτοί αναφέρονται στη συνέχεια:

Άξονας 1ος. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ)

Άξονας 2ος. Απλούστευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ

Άξονας 3ος. Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ

Άξονας 4ος. Ενδυνάμωση της πρόληψης και βελτίωση των συστημάτων αναφοράς και καταγραφής
των εργατικών ατυχημάτων & των επαγγελματικών ασθενειών

Άξονας 5ος. Στήριξη μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Άξονας 6ος. Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης

Άξονας 7ος. Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Άξονας 8ος. Κατάρτιση εμπλεκομένων με την ΥΑΕ

Άξονας 9ος. Προαγωγή της υγείας στην εργασία και αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής

Άξονας 10ος. Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας – Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι

Άξονας 11ος. Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της συμμετοχής των εργαζομένων

Άξονας 12ος. Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕ.

2. Σύντομη ενημέρωση για την Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019 «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας»

Σε πολλούς χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες (χημικά, καρκινογόνα, μεταλλαξι(ο)γόνα, σκόνη ξύλου, σκόνη αλεύρων, ίνες αμιάντου κ.α), οι οποίες αποτελούν μείζον πρόβλημα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Υπάρχουν πολλές νομικές ρυθμίσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς και κείμενα ενημέρωσης ή/και εργαλεία καθοδήγησης και υποστήριξης, ωστόσο τόσο το επίπεδο ευαισθητοποίησης όσο και το επίπεδο διαθέσιμων γνώσεων συχνά δεν επαρκούν, παρότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να ληφθούν και να εφαρμοστούν με ευχέρεια τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Η λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τη μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες συμβάλλει στην προστασία των εργαζομένων από διάφορα εργατικά ατυχήματα (όπως π.χ. λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, έκρηξη ή ασφυξία) καθώς και από προβλήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένων δερματικών παθήσεων, αλλεργιών, αναπνευστικών παθήσεων, συγγενών ανωμαλιών και επαγγελματικών καρκίνων). Επιπλέον, η αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς είναι δυνατόν να αποκομίσουν οφέλη, για παράδειγμα σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των αναρρωτικών αδειών.

Η εκστρατεία έχει τους ακόλουθους στόχους:

· την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και τη συνάφεια της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών σε χώρους εργασίας στην Ευρώπη,

· την προαγωγή της εκτίμησης, της εξάλειψης και της υποκατάστασης των κινδύνων καθώς και της ιεράρχησης των μέτρων πρόληψης,

· την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας,

· τη στόχευση σε ομάδες εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου (για παράδειγμα, γυναίκες, μετανάστες και νέους),

· την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ενημερωτικά, σε σχέση με την εκστρατεία, σας αναφέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (https://osha.europa.eu/el) σε συνεργασία με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, διοργανώνουν σε διετή βάση την «Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

με διαφορετικό κάθε φορά αντικείμενο και την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 30 κρατών, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία προαγωγής των θεμάτων ΥΑΕ, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων, των επαγγελματιών ΥΑΕ, όλων των εμπλεκομένων με την ΥΑΕ αλλά και του κοινού γενικότερα, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί οι εργασιακοί χώροι της Ευρώπης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα..

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕΠληροφορίες: Δρ. Κωνσταντακόπουλος Γιάννης
Δ/νση: Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα
τηλ.: 213 – 1516 090, κιν. 6973450824
φαξ: 210 – 3214 310
e-mail: i[email protected] , [email protected]
URL: www.ypakp.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ