Πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

- Advertisement -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

- Advertisement -

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι, σε συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης, λόγω του κατεπείγοντος, έναρξη σχολ.έτους στις 11/09/2018.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

- Advertisement -