Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΠροσλήψεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών 10 Υδρονομέων Άρδευσης

Προσλήψεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών 10 Υδρονομέων Άρδευσης

Προσλήψεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών ανακοινώθηκαν για 10 θέσεις Υδρονομέων Άρδευσης στις παρακάτω τοπικές κοινότητες του δήμου

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3842/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , [ ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010],

2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, όπως συμπληρώθηκε με την

παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και του από 28.3/15-4-1957 Β.Δ. « περί αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων [ ΦΕΚ 60/τ.Α΄/1957], όπως ισχύει,
3. Την υπ’αριθ.127/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,
4. Την υπ’αριθ.96100/18-5-2018 [ ΑΔΑ: 67ΝΣΟΡ1Φ-ΨΚΙ], εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δτικής Ελλάδας και Ιονίου, 5. Την από 23.4.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προυπολογισμό του Δήμου μας, έτους 2018,
6. Την ανάγκη πλήρωσης δέκα [10] θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, ανά Τοπική Κοινότητα, ως κάτωθι αναφέρεται:

1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν.Κουτσοποδίου, ,
2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν.Αχλαδοκάμπου,
3] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,
4] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών,
5] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,
6]μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Φιχτίων, της Δημ. Εν. Μυκηνών,
7] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας,
8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,
9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,
10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα [10] Υδρονομείς Αρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης:
1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου,
2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,
3] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,
4] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών,
5] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,
6] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινοτητα Φιχτίων της Δημ. Εν. Μυκηνών,
7] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας,
8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,
9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,
10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:
1.- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,
2.- Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,
3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
4. ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
5. υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή,
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί, αυτεπάγγελτα, από την υπηρεσία μας, μετά την πρόσληψη των υδρονομέων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [ καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων].
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της έδρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ, στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα.

Ο Δήμαρχος Αργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ