Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών (πληροφορίες)

- Advertisement -

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους-Μυκηνών που εδρεύει στο Άργος και συγκεκριμένα του εξής:

- Advertisement -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φύλακες Πυρασφάλειας 2 Μήνες 6

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης,
  2. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
  3. Τίτλο σπουδών
  4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου [ Α.Φ.Μ.] καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι [ Αριθμός Μητρώου Ικα] και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης [ ΑΜΚΑ].
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 22 /6/2017 έως και 28 /6/2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [ 07: 00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.], στην έδρα του Δήμου Αργους-Μυκηνών, επί της οδού Καποδιστρίου 9-11 και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με άλλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

- Advertisement -