Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας, μέλος ΕΕΔΥΕ προειδοποιεί για επικίνδυνες εξελίξεις στα συμφέροντα των μονοπωλίων

- Advertisement -

Η Ελ­λη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφεση και Ει­ρή­νη, σε πλήρη αντί­θε­ση με τον εφη­συ­χα­σμό που καλ­λιερ­γούν η κυ­βέρ­νη­ση κι όσοι κι­νού­νται στην ίδια επι­κίν­δυ­νη, αντι­λαϊ­κή κα­τεύ­θυν­ση, επι­ση­μαί­νει τα εξής:
Όλο το πλέγ­μα των στρα­τιω­τι­κών βά­σε­ων και στρα­τη­γεί­ων ενερ­γο­ποιεί­ται για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών και τη στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων. Νέα στη­ρίγ­μα­τα είναι στα σκα­ριά προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψουν ανά­γκες των ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ και τις επι­διώ­ξεις των μο­νο­πω­λί­ων, για Ελ­λά­δα – ενερ­γεια­κό κόμβο στην πε­ριο­χή που κο­χλά­ζει σαν ηφαί­στειο έτοι­μο να εκρα­γεί.
Στη Σούδα πάνε κι έρ­χο­νται τα αμε­ρι­κά­νι­κα πο­λε­μι­κά πλοία, τα αε­ρο­πλα­νο­φό­ρα με τα σύ­νερ­γα του θα­νά­του….
Νέα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα της Ελ­λά­δας στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού με την Τουρ­κία, σε συν­θή­κες βα­θιάς ανέ­χειας του ελ­λη­νι­κού λαού.
Η Ελ­λά­δα, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, είναι στην πρώτη θέση των χωρών, με το 2% του ΑΕΠ της να πη­γαί­νει στις ΝΑ­ΤΟι­κές-πο­λε­μι­κές δα­πά­νες
Ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­σκέ­φθη­κε την Ου­κρα­νία, την ίδια ώρα που ο λαός της μα­τώ­νει από την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της αντι­δρα­στι­κής κυ­βέρ­νη­σης, στο πλαί­σιο των αντι­θέ­σε­ων και αντα­γω­νι­σμών των αντι­μα­χό­με­νων αστι­κών με­ρί­δων.
Νέα βή­μα­τα γί­νο­νται στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής συ­νερ­γα­σί­ας Ελ­λά­δας – Ισ­ρα­ήλ, την ίδια ώρα που ο λαός της Πα­λαι­στί­νης, είναι κα­θη­με­ρι­νά αντι­μέ­τω­πος με τη δο­λο­φο­νι­κή δράση του Ισ­ραη­λι­νού κρά­τους.
Η Ελ­λά­δα δίνει το «παρών» σε όλες τις πο­λε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες– «ασκή­σεις» του ΝΑΤΟ– για τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους, το μα­το­κύ­λι­σμα των λαών όπου οι ανά­γκες των μο­νο­πω­λί­ων, το απαι­τούν.
Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, επι­χει­ρεί συ­στη­μα­τι­κά με τη «γε­ω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση» να προ­ω­θή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των μο­νο­πω­λί­ων, ώστε να πά­ρουν θέση στο τρα­πέ­ζι , στη μοι­ρα­σιά της λείας από το πλιά­τσι­κο σε βάρος των λαών. Έχει τε­ρά­στιες ευ­θύ­νες, γιατί καλ­λιερ­γεί κλίμα εφη­συ­χα­σμού, την ίδια ώρα που τε­ρά­στιες στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις, συ­γκε­ντρώ­νο­νται στη λε­κά­νη της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου. Στο Αι­γαίο κι­νεί­ται η ΝΑ­ΤΟι­κή αρ­μά­δα, την ίδια ώρα που η Τουρ­κία συ­νε­χί­ζει τις απει­λές και εξα­πο­λύ­ει το μπα­ράζ των πα­ρα­βιά­σε­ων του ενα­έ­ριου και θα­λάσ­σιου χώρου – των συ­νό­ρων της Ελ­λά­δας.
Οι απο­φά­σεις της Συ­νό­δου των υπουρ­γών Αμυ­νας του ΝΑΤΟ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις Βρυ­ξέλ­λες, 15 και 16 Φε­βρουα­ρί­ου έχουν στο επί­κε­ντρό τους, την προ­ώ­θη­ση και τον «εμπλου­τι­σμό» των απο­φά­σε­ων της Συ­νό­δου Κο­ρυ­φής της Βαρ­σο­βί­ας, την ενί­σχυ­ση της δρά­σης της λυ­κο­συμ­μα­χί­ας σε όλα τα ανοι­χτά μέ­τω­πα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την πα­ρα­μο­νή της ΝΑ­ΤΟϊ­κής δύ­να­μης στο Αι­γαίο.
Ολα τα πα­ρα­πά­νω συ­νι­στούν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα μέσα στη δίνη των όλων και πιο σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων και κρα­τών. Είναι κίν­δυ­νος για τον ελ­λη­νι­κό λαό, για τους λαούς της πε­ριο­χής. Θα επι­δει­νώ­σουν την κα­τά­στα­ση σε όλους τους το­μείς.
Το κά­λε­σμα της ΕΕΔΥΕ, προς τους ερ­γα­ζό­με­νους, τα λαϊκά στρώ­μα­τα, τους άνερ­γους, τις γυ­ναί­κες, τη νε­ο­λαία, είναι μα­χη­τι­κό προ­σκλη­τή­ριο συ­σπεί­ρω­σης και μα­ζι­κής δρά­σης ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς της αστι­κής τάξης, της κυ­βέρ­νη­σης, των κομ­μά­των του κε­φα­λαί­ου, ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους και επεμ­βά­σεις, τα νέα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια που είναι σε εξέ­λι­ξη και την εμπλο­κή της χώρας μας.
Να απαι­τή­σου­με! Να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με!
Να κλεί­σουν τώρα όλες οι αμε­ρι­κα­νο- ΝΑ­ΤΟι­κές βά­σεις – Έξω το ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο.
Να μη δοθεί καμία διευ­κό­λυν­ση, καμία υπο­δο­μή της χώρας, ως ορ­μη­τή­ριο για επι­θέ­σεις σε άλλες χώρες.
Να δυ­να­μώ­σου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους πρό­σφυ­γες. Να υψώ­σου­με τεί­χος στο ρα­τσι­σμό, στο εθνι­κι­στι­κό μίσος. Να φρά­ξου­με το δρόμο στις δυ­νά­μεις της να­ζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής.
Να εκ­φρά­σου­με μα­χη­τι­κά την αλ­λη­λεγ­γύη μας στο λαό της Πα­λαι­στί­νης που αντι­με­τω­πί­ζει την τρο­μο­κρα­τία, τις δο­λο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις, νέους εποι­κι­σμούς από το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ.
Να ενα­ντιω­θού­με στα δι­χο­το­μι­κά σχέ­δια που προ­ω­θού­νται στην Κύπρο.

- Advertisement -
- Advertisement -