Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΑπάντηση Κονιόρδου σε Ανδριανό για τις καθυστερήσεις των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης...

Απάντηση Κονιόρδου σε Ανδριανό για τις καθυστερήσεις των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης στο Μπούρτζι

Στην 2205/21-12- 2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης στο Μπούρτζι απάντησε γραπτώς η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου.

Το κείμενο της απάντησης της Υπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Κατόπιν της υπ αρ. Πρωτ. 7698/Α2/13-12- 2016 (ΑΔΑ: ΨΔ294653Ο7-Ε1Σ) απόφασης της ΕΥΔ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία περί ένταξης της πράξης “Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο” με κωδικό ΟΠΣ 5002676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με συνολικό προϋπολογισμό 1.715.429,15 ευρώ εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/436380/262358/8984/3079/29-12- 2016 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΓ8Ν4653Π4-ΜΧΚ) που αφορά στη 2η τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/247919/134563/8961/17-12- 2013 ΥΑ Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 Στερέωση-αποκατάσταση- ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο της Πράξης Στερέωση- αποκατάσταση-ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ στο πλαίσιο του υποέργου 1 Στερέωση-αποκατάσταση- ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο της Πράξης Στερέωση-αποκατάσταση- ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο, το οποίο θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, θα γίνουν αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποξηλώσεις και καθαιρέσεις νεώτερων στοιχείων από σκυρόδεμα, εγκατάσταση ικριωμάτων, συμπληρώσεις λιθοδομών, αρμολογήματα, στεγανώσεις και επικαλύψεις δωμάτων, κατασκευές στους εξωτερικούς χώρους (πάγκοι, κλίμακες, κάδοι απορριμμάτων), επιστρώσεις. Επίσης θα δημιουργηθούν εκθεσιακοί χώροι και WC εξυπηρέτησης επισκεπτών και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την επαναλειτουργία του εστιατορίου – αναψυκτηρίου. Τέλος εγκρίνεται η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με συνολική δαπάνη ποσού 1.190.000 ευρώ από τους κωδικούς αριθμούς 2013ΣΕ01480071 της ΣΑΕ0148 και 2016ΣΕ11410001 της ΣΑΕ1141 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι 70,68 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 11-2- 2014 και λήξης την 31-12- 2019.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της εργολαβίας που εκτελεί η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, λόγω της αλληλουχίας των εργασιών της αυτεπιστασίας με τις εργασίες της εργολαβίας, έχει δοθεί παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι την 31-12- 2017, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/433927/40110/7228/28-12- 2016 Απόφαση και με συνολική δαπάνη ποσού 525.429,15 ευρώ
Οι εργασίες επί του Φρουρίου, τόσο για το έργο της αυτεπιστασίας που εκτελεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, όσο και την εργολαβία των Η/Μ εγκαταστάσεων που εκτελεί η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το μέσον του 2017. Ο χρονικός αυτός προγραμματισμός είναι αναγκαίος καθώς θα πρέπει αρχικά να ολοκληρωθούν οι ενέργειες πρόσληψης επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και παράλληλα να γίνει η διενέργεια διαγωνισμών: α. Για τις θαλάσσιες μεταφορές που θα απαιτηθούν (τόσο για το προσωπικό του έργου, όσο και για τα υλικά) β. για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και γ. για την ανάθεση εξειδικευμένων εργασιών (πχ ξύλινα κουφώματα)”.

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ