Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΌλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή

Όλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή

Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.006538&_afrLoop=333061166912731&_adf.ctrl-state=13ggarb4ae_104

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 31ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Τρίτης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.006381&_afrLoop=332777731289459&_adf.ctrl-state=13ggarb4ae_38

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 30ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.006379&_afrLoop=332925239737414&_adf.ctrl-state=13ggarb4ae_71

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου». Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 23/12/2016 και λήγει την 23/01/2017 και ώρα 23:59μμ.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 32 59170
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.esee-emporio.gr/article.php?id=101

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Α.Π. 2546/04-07-2016 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕΠ, ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 975/Γ’/07-10-2016, ΑΔΑ: 7ΕΒΩ46Ψ8ΝΖ-ΗΡΙ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002000873.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη και την ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (www.asfa.gr ), δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (e-mail: [email protected] ).
Πληροφορίες στο τηλ: 210 3897113, fax: 210 3801298, (αρμόδια κ. Σοφία Μουπασαρίδου) (e-mail: [email protected] ), (ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-02-2017.

Εu-LISA: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 8497/29-11-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με στοιχεία: eu-LISA/16/TA/AD7/13.1 Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/ContractAgent.aspx
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-01-2017.

Κοινοπραξία SESAR (SJU): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κοινοπραξίας SESAR(SJU) με την, υπό στοιχεία SJU/D/16-11-2016, επιστολή του, σύμφωνα με το Α.Π. 8187/17-11-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα ‘’Expert in ATM Research’’.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι τις 12-01-2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:
http://www.sesarju.eu/jobs/secondment-national-experts-0
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2017.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 3 ατόμων
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για το υποέργο 2 «ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Αγροτική Οδοποιία Ριζωμάτων» για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Αρχαιολόγος, Οικισμός Ριζωμάτων
2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, Οικισμός Ριζωμάτων.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32, Βέροια, (υπόψη κ. Παγιούλα Νικολάου),
Πληροφορίες στο τηλ.: 23310 29737.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2017 έως και 10-01-2017.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 132 ατόμων
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της οργανικής μονάδας της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017, συνολικά εκατόν τριάντα δύο τριών (132) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
8ΥΕ Τραπεζοκόμων, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
64ΥΕ Καθαριστών-τριών, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
10ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
8ΥΕ Τραπεζοκόμων, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα
35ΥΕ Καθαριστών-τριών, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα
7ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις ειδικότητες ΥΕ Τραπεζοκόμων , κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισας- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιοχή Μεζούρλο Τ.Θ. 1425, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, (υπόψη κ. Γουτοπούλου Θεοδώρας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 502773.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-01-2017 έως και 16-01-2017

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσληψη 8 ατόμων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. αποκεντρωμένων μονάδων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου ως εξής:
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΊΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εις τριπλούν στο Πρωτόκολλο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48 στον Πειραιά , 3ος όροφος, αφού πρώτα ελεγχθούν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από 10 έως και 29 Ιανουαρίου 2017.
Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.
Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48, Τ.Κ. 185 43 Πειραιάς.
Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (www.2dype.gr ) και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του Υπουργείου Υγείας, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 108821/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ7Ο3ΩΡ5-21Ω) ΣΟΧ 6/2016 την πρόσληψη συνολικά πέντε -5- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού).
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 04-01-2017 μέχρι και 13-01-2017 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής.
Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317137, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317139.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Στο ΦΕΚ 1178/22-11-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2018/13-10-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 14-02-2017.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001943074

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/14-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1) Μακροοικονομική ΙΙ
2) Μικροοικονομική ΙΙ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.econ.upatras.gr
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610- 969999 & 969960
FAX: 2610- 997622

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση στην υπ’ αριθμ. 9/14-12-2016 συνεδρίασή της, καθώς και η Συνέλευση στην υπ’ αριθμ. 12/14-12-2016 συνεδρίασή της του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1. Κοστολόγηση (ΜΒΑ ελεύθερης επιλογής 2ου εξάμηνο)
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.bma.upatras.gr
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610-969974, 997586, 969975
FAX: 2610-969990

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/14-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1. Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, 8ου εξαμήνου
2. Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, 8ου εξαμήνου
3. Εδαφομηχανική ΙΙ, 6ου εξαμήνου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.:26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.civil.upatras.gr
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610-996504, 2610-996501
FAX: 2610 996565

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/20-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
• Προσχολική Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ.: 26504.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: ecedu.upatras.gr
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610-969828, 969310
FAX: 2610-997672

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 106/13-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1) Όργανα και Μετρήσεις (1ο Έτος)
2) Λογική Σχεδίαση ΙΙ (1ο Έτος)
3) Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (2ο Έτος)
4) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (2ο Έτος)
5) Δομές Δεδομένων (2ο Έτος)
6) Παράλληλη Επεξεργασία (3ο Έτος)
7) Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών (3ο Έτος)
8) Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (4ο Έτος)
9) Κρυπτογραφία (Επιλογής 4ο ή 5ο Έτος)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Β’ Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.ceid.upatras.gr
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610-996940-1
FAX: 2610-993469

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 22-12-2016 απόφαση της 37ης Τακτικής Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για την διδασκαλία εννέα (9) γνωστικών αντικειμένων.
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2-22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μπορούν να αναζητούν τo πλήρεςκείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις-Θέσεις Εργασίας)
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 29/12/ 2016 έως
και τις 13/01/ 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής (Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, ΤΚ 23100, Σπάρτη). Αρμόδια υπάλληλος είναι η κα Νικολακάκου Χριστίνα (τηλ. 27310-89720 – 89722, 10.00 π.μ -13.00 μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 15-11-2016 απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 3ης Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για την διδασκαλία ενός (1) γνωστικού αντικειμένου.
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2-22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις-Θέσεις Εργασίας)
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 29/12/ 2016 έως και τις 13/01/ 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, 22100-Τρίπολη). Αρμόδια υπάλληλος: Γιαννακοπούλου Δήμητρα (τηλ.: 2710-230123 & 2710-230128, 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.)

Ε.Μ.Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1294/19.12.2016 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκηρύξη μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».
Αριθμ.Προκήρυξης 25942/21.11.2016
• Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Συστημάτων Αεροδρομίων».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 20-2-2017.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής στο εξής τηλέφωνο :
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: 210 – 772 3451

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής ως εξής:
Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο: «Παθοφυσιολογία – Γενετική του Ανθρώπου».
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 1300/19.12.2016, τ. Γ΄.
Κωδικός ανάρτησης προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: 00002008516.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/02/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες: τηλ. 210-9549114 ώρες 10.00 –14.30, e-mail: [email protected].

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «Βαλκανική Ιστορία : Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στην ΄Υστερη Οθωμανική Περίοδο (19ος -20ος αι.)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1251/7-12-2016 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001994842.
΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, με έναρξη στις 27-12-2016 και λήξη στις 27-2-2017.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-375 & 2310 891376, fax : 2310 891377.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες – Βιοασφάλεια», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1271/13-12-2016 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00002006320.
΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, με έναρξη στις 29-12-2016 και λήξη στις 28-2-2017.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-454 & 2310 891452, fax : 2310 891285.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Ευρωπαϊκές Πολιτικές», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1251/7-12-2016 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001973576.
΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, με έναρξη στις 20-12-2016 και λήξη στις 20-2-2017.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑκαι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-454 & 2310 891452, fax : 2310 891285.

 

 

 

 

https://fouit.gr/

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ