Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΟι νέοι ορισμοί αντιδημάρχων στον Δήμο Ναυπλιέων

Οι νέοι ορισμοί αντιδημάρχων στον Δήμο Ναυπλιέων

Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2022 Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Ναυπλίου.

Ακολουθεί η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Κωστούρος Δημήτριος , έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06- 2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και τους Αντιδημάρχους, καθώς και αυτές του άρθρου 61 του ιδίου Νόμου σχετικά με τις υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, και των Αντιδημάρχων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών, μεταξύ αυτών και των Αντιδημάρχων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/τ.Α΄/08-06-2006) περί “Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, οι οποίες αφορούν την εξουσιοδότηση υπογραφών. 4. Την υπ’ αριθ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου στον Δήμο Ναυπλιέων , μπορεί να ορισθούν 5 έμμισθοι και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

6.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4851 τευχ.Β/ 4-11-2020) 7. Την αρ.1983/12-10-2021(ΑΔΑ:Ω8Ρ7ΩΚΦ-7Κ3)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ως Αντιδημάρχων των κ.κ. Ζέρβα Χρήστου, Λυκομήτρου Αλέξανδρου, Ρούτουλα Κωνσταντίνου και Σμυρναίου – Αναστασίου Κωνσταντίνας , με ετήσια θητεία και χρόνο έναρξης αυτής την 12η Οκτωβρίου 2021.

8. Την υπ’ αριθμ. 1621/12-09-2022(ΑΔΑ:6ΩΧΩΩΚΦ-9Υ1 ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Δημ.Συμβούλων κ.κ Δρούγκα Γεωργίου και Λεβεντογιάννη Ευαγγέλου ως έμμισθων Αντιδημάρχων και Λέντζου Παναγιώτη , ως άμισθου Αντιδημάρχου με θητεία από 14/09/2022 έως και 31 /12/2023. 9. Την αρ. 1690/21-9-2022(ΑΔΑ: ΨΣΛΩΩΚΦ-ΟΤ1) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του Αντιδημάρχου κου. Λέντζου Παναγιώτη , ως τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε από σήμερα 13/10/2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 , τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπλιέων : 1. Ζέρβα Χρήστο 2. Λυκομήτρο Αλέξανδρο 3. Ρούτουλα Κωνσταντίνο Αναρτητέα στο «Διαύγεια» Ναύπλιο, 13/10/2022 Αριθμ. Απόφασης: 1889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Β.

Ορίζουμε από σήμερα 13/10/2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 , τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα, ως άμισθη Αντιδήμαρχο . Γ.

Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω Αντιδημάρχους τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 1. Στον κ. Ζέρβα Χρήστο μεταβιβάζουμε: α) την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση : ▪ με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ▪ με τη λειτουργία του αρχείου ▪ με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης β) την υπογραφή αποφάσεων που εκδίδονται από το Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες για τέλεση πολιτικών γάμων, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις .

2. Στον κ. Λυκομήτρο Αλέξανδρο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α) τον συντονισμό , την εποπτεία και ευθύνη : ▪ του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ▪ του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και της υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών ▪ της εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών και στάσιμου εμπορίου ▪ της ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ) ▪ της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων . β) την υπογραφή όλων των αποφάσεων , βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων . Με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου ορίζεται τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

3. Στον κ. Ρούτουλα Κωνσταντίνο μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον συντονισμό και την εποπτεία της πολιτικής προστασίας καθώς και την αρμοδιότητα έγκρισης των αδειών του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.

4.Στην κα. Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες που αφορούν: ▪ τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής ▪ τα θέματα παιδείας και ισότητας των φύλων ▪ με κληρονομιές και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου ▪ τη λειτουργία των Κ.Ε.Π του Δήμου ▪ τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου

Δ. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ε. Ορίζουμε από σήμερα 13/10/2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τον Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του ανατίθεται χωρίς αμοιβή η ευθύνη , ο συντονισμός και η εποπτεία : ▪ του τομέα του δημοτικού φωτισμού ▪ του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού ▪ της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου . Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας του.

ΣΤ. Οι αρμοδιότητες καθαριότητας , αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης , διαχείρισης θεμάτων σχετικών με τη μέριμνα αδέσποτων ζώων και η λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου Κωστούρου .

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Λέντζος Παναγιώτης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου , τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση: 1) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010, όπως ισχύουν, 2) θα δημοσιευτεί κατά πλήρες κείμενο σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Αργολίδας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και 3) θα τοιχοκολληθεί κατά πλήρες κείμενο στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος (με αποδεικτικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 2 ΚΔΚ.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Κωστούρος Ι. Δημήτριο

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ