Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΚλειστή η Παλαιά Εθνική Οδό Άργους- Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ...

Κλειστή η Παλαιά Εθνική Οδό Άργους- Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) «Αγώνες στις οδούς και στις πίστες» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 Ν. 4784/2021 (Φ.Ε.Κ. τΑ΄ 40-16/03/2021).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 1 & 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3542/2007 και Ν.3710/2008. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (ΦΕΚ τ.Α΄-58/30-04-1991) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄-14/9-2-2017) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» 5. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 7001/2/1478-μβ από 20-04-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14-05-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 6. Την ανάγκη εφαρμογής προσωρινών περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων, σε τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους- Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ»

7. Την υπ’ αριθ. 7419/22/1209732 από 09-06-2022 θετική εισήγηση του Τμήματος Τροχαίας ΆργουςΜυκηνών. 8. Την υπ΄ αριθμ. 7391/22/1310386 από 23-06-2022 Απόφαση κ. Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους-Τριπόλεως και για το τμήμα αυτής από την 19η χ/θ (Αρδάμης) έως την 29η χ/θ, το Σάββατο (25-06-2022) και κατά τις ώρες 08:00 -19:30 και την Κυριακή (26-06-2022) και κατά τις ώρες 08:00-17:00, λόγω διεξαγωγής του αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ».

2. Το χρονικό διάστημα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων στο πρόγραμμα ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής Αξιωματικού των μέτρων του Τ.Τ. Άργους- Μυκηνών. 3. Των απαγορεύσεων εξαιρούνται τα αγωνιστικά οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των παρατηρητών και των κριτών του αγώνα. 4. Ο διοργανωτής έχει την πλήρη ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης και οφείλει να:

λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. για την πρόληψη και αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης με την προϋπόθεση ότι όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αυτή είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμό οικ. 82350-3809 από 24/12/2019 Κ.Υ.Α. τηρήσει όλα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς covid-19 και λοιπές υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

ενημερώσει (κρίνεται σκόπιμο) έγκαιρα τους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο ( Μ.Μ.Ε., ιστότοπό του, συνδρομή του οικείου Δήμου κλπ) για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 5. Το Τ.Τ. Άργους- Μυκηνών όπως μεριμνήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση της παρούσας. 6. Η παρούσα Απόφαση είναι ανεξάρτητη, από τυχόν απαιτούμενη από άλλες διατάξεις, έγκριση άλλης συναρμόδιας αρχής και όπως δημοσιευθεί στις τοπικές Εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επίσης, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

7. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων και από τις υποδείξεις των Τροχονόμων οι δε παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99 ΦΕΚ.57-Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007 και Ν.3710/2008.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ