Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΘΛΗΤΙΚΑΙδρύεται δημόσια Σχολή Προπονητών... φίτνες και bodybuilding! που θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο...

Ιδρύεται δημόσια Σχολή Προπονητών… φίτνες και bodybuilding! που θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο και την Αθήνα

Η νέα αθλητική σχολή θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο και την Αθήνα με διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό που θα αποτελούν μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα

Τι έλειπε από την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση και από τον αθλητισμό στην Ελλάδα; Μα, είναι προφανές, μια κρατική σχολή…προπονητών φίτνες και bodybuilding!

Αυτή τη μεγάλη έλλειψη λοιπόν, όπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, έρχεται να καλύψει η ίδρυση μιας νέας σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο και την Αθήνα, το διάστημα από 20/11/2021 έως 31/12/2022 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

 Η νέα αυτή σχολή, θα διοικείται από πενταμελή επιτροπή, ενώ Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ). Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ./εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής.

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους. Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007, Α΄ 26 σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές, όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

Το πρόγραμμα σπουδών

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες. Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2.

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης. Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία – ένωση – σύλλογος – Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης. Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης 

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 60% των ωρών). Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γενικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών. Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις μεταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής εκτός Αθηνών (μετακινήσεις – διαμονή – διατροφή – άλλα έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργίας σχολής, εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων).

Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρθρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα εκπαίδευσης σε άλλες πόλεις, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος εκπαίδευσης, στο Ναύπλιο ή/και την Αθήνα, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ΓΓΑ στο άθλημα της Άρσης Βαρών ή δ) Να είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γυμναστική με Βάρη» και να διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες για την ίδρυση της σχολής

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ