Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΟι Νέοι Αντιδήμαρχοι περιόδου 1/9/2021 – 31/8/2022 του Δήμου Άργους - Μυκηνών

Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι περιόδου 1/9/2021 – 31/8/2022 του Δήμου Άργους – Μυκηνών

Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι περιόδου 1/9/2021 – 31/8/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87 Α ΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ. αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ 40 Α ΄/29.2.2012], «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», ως ισχύουν.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, [ΦΕΚ 204 Α ΄/16.12.2019],

αναφορικά με τον ορισμό άμμισθων Αντιδημάρχων,

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.

Αθανασόπουλο Ιωάννη, Κρίγγο Δημήτριο, Οικονόμου Θεόδωρο, Πετσέλη

Χρήστο, Σπανού Σπυριδούλα, Τάγκαλη Βασίλη, Τζαβέλλα Βαγγέλη, Ρέσκο

Μάριο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, ως Αντιδημάρχους του Δήμου

Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,

από 1.9.2021 μέχρι και 31.8.2022 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις

αρμοδιότητες:

1 ον Στον κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη.

Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

2 ον Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.

Έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Πολεοδομικών εφαρμογών.

Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.

Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.

Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.

Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων.

Κτηματολογίου.

Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.

Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.

Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.

Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

3 ον Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων καθαριότητας.

Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.

Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Θεμάτων περιβάλλοντος.

Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.

Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

4 ον Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.

Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.

Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.

Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

5 ον Στην κα. ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.

Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου πλην αυτών της καθαριότητας.

Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων.

Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο.

6 ον Στον κ. ΤΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΗ

Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.

Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.

Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.

Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

7 ον Στον κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ

Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού

και Τουρισμού.

Συνεργασία με πολιτιστικούς – καλλιτεχνικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Άργους Μυκηνών.

Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.

Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.

Συμβουλίου Νέων.

Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.

Επίβλεψη, εποπτεία νομικών θεμάτων σχετικά με τον Δήμο.

Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Κολιαλέξη και κληροδοτημάτων. 8 ον Στον κ. ΡΕΣΚΟ ΜΑΡΙΟ

Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.

Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Συντήρησης πρασίνου και κήπων.

Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.

Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.

Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων.

Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών τουριστικών μονάδων.

Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

9 ον ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.

Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.

Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Εποπτεία λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκαβούνο Νικόλαο ως εξής:

Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

Γ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.

Κοινωνική Πρόνοια.

Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.

Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.

Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

Δ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης.

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης και Ρέσκος Μάριος, θα είναι άμμισθοι.

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προταθούν από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών κ. Καμπόσο Δημήτριο για τις θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου οι εξής:

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

   Πρόεδρος: Δελής Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Καραχάλιος Γεώργιος

ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ

   Πρόεδρος: Σκούφης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Δήμα – Πετροπούλου Ελισάβετ

ΔΕΥΑΑΡΜ

   Πρόεδρος: Διολίτσης Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Γκαβούνος Νικόλαος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Πρόεδρος: Ιωάννου Ζαχαρίας

Αντιπρόεδρος: Μπέζας Γεώργιος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Πρόεδρος: Μποζιονέλος Τρύφωνας

Αντιπρόεδρος: Χατζηγεωργίου Ηλίας

ΑΡΓΩ Α.Ε.

Πρόεδρος: Νώτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σαρρής Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:  Δούρος Παναγιώτης

Δ/νων Σύμβ.: Τριγώνης Δημήτριος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ