Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 2 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
- Advertisement -

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’),

η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 02 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

- Advertisement -

Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3- 2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων – άρθρο 10, παρ. 4 και 5, του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/ τ. Β’ / 2021).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Συζήτηση και απόφαση Πε.Συ.Π. για τη στήριξη των σταφιδοπαραγωγών και των συναιταιριστικών τους οργανώσεων για τη σταφίδα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος.

2. Η θέση του Πε.Συ.Π. στην επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τους ψαράδες της Μαραθόπολης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος.

3. Δέκα έξι (16) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων κατά σειρά κατάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

- Advertisement -

________________