Το Μέγα Προκείμενο «Τὶς Θεὸς μέγας» από τους μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας: «Βυζαντινός Χορός»
- Advertisement -

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας κατά τη φετινή σχολική χρονιά, παρουσίασε μια σειρά από videos, τα οποία έχουν ως στόχο να δείξουν μέρος της δουλειάς των Μουσικών Συνόλων του σχολείου.

Το Σύνολο του Βυζαντινού Χορού αποτελείται από περισσότερους από 15 μαθητές/-
τριες και υπεύθυνος καθηγητής αυτού είναι ο κ. Άγγελος Μπέντης.

- Advertisement -

Στο παρακάτω video, οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας, στα πλαίσια της
εορτής της Πεντηκοστής, παρουσιάζουν το Μέγα Προκείμενο «Τὶς Θεὸς μέγας», σε
ήχο βαρύ.
Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς.
Τὶς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.

Υπεύθυνος καθηγητής: Άγγελος Μπέντης
Δημιουργία & επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Μπάτας

- Advertisement -

________________