Η διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας ψάχνει κτίριο για στέγαση στην Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
- Advertisement -

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου/των στην Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου για τη στέγαση των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αργολίδας.

Οι έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων φακέλων, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας (ταχ. δ/νση: Παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου, Ναύπλιο ΤΚ 21100) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 05/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

- Advertisement -

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη επί 180 μέρες από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ημέρα και ώρα πού θα καθοριστεί από την ίδια, με αποστολή προσκλήσεως στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.ppel.gov.gr) και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία τον Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ή τηλεφωνικά (κα. Μάντζαρη Ελένη: 2752360398).

Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

- Advertisement -

________________