Προδημοσίευση που αφορά την 3η Πρόσκληση Εγκατάστασης Νέων Γεωργών

- Advertisement -

Σε συνέχεια της ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ της Προδημοσίευσης που αφορά την  3Η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ,σας επισυνάπτουμε αρχείο της εν λόγω προδημοσίευσης με στόχο οι δυνητικοί δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα γνώση.

Προδημοσίευση που αφορά την  3Η Πρόσκληση

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJWQmsFZMlTdLjzbCMrrVFkZFjhcNwQRQQWnTXhRMpwrdjCzDGNlFSzKLrmNsLzctjQ?projector=1&messagePartId=0.1

- Advertisement -

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJWQmsFZMlTdLjzbCMrrVFkZFjhcNwQRQQWnTXhRMpwrdjCzDGNlFSzKLrmNsLzctjQ?projector=1&messagePartId=0.2

 

- Advertisement -

________________