Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΣυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  (τα θέματα)

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  (τα θέματα)

Καλείστε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 5 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3- 2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

 Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση
με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :
1. Ερωτήσεις και επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

2. Επικύρωση πρακτικών της 13ης έως και 25ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
4. Έγκριση  Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 253 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 για τις ανάγκες σύστασης ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

5. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
6. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών (για την κάλυψη αναγκών τους σε Κτηνιάτρους).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
7. Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2022 – 2025.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
8. Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπών του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 στις Περιφερειακές Ενότητες, για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
9. Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10. Έγκριση του αριθ. 9/11-3-2021 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
11. Έγκριση παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/03/2021 έως 31/03/2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

12. Έγκριση παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2021 έως 30/04/2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΑΣΠΗΕ ισχύος 18MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Ταρνάρα” των ΔΕ Βόρειας Κυνουρίας και Σκιρίτιδας, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Τρίπολης, της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ ισχύος 31,5MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Ψηλή Ράχη – Μεσοκορφή – Αγία Κυριακή” της ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης, της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ Α.Ε.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

15. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δεύτερης περιόδου λύσης και εκκαθάρισης 02-8-2019 έως 1-8-2020 μαζί με το Προσάρτημα και την έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών του Κέντρου Επιμόρφωσης Κατάρτισης Ν. Κορινθίας (ΚΕΚ) Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε που βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους ΠΕ Κορινθίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Νέοι κυκλικοί κόμβοι στης είσοδο της πόλης του Ζευγολατιού, θέση “Γράνα” και στην είσοδο της πόλης του Βραχατίου, θέση “Νεκροταφείο” του Δήμου Βέλου Βόχας της ΠΕ Κορινθίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ