Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΚατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (θέματα)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (θέματα)

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’), η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ ́ εφαρμογή :

 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3- 2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

 Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της.

-Διανομή μέσω’ΙΡΙΔΑ ‘ μεUID: 60476509843ce89b2974c182 στις09/03/21 14:09

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΕΔΡΑΣ

1. Επί αιτήματος του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεωργίου Πουλοκέφαλου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πουλοκέφαλος.

2. Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο Εκλογικό Νόμο που
αφορά στην Αυτοδιοίκηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εκπρόσωποι Μειοψηφιών και εκπρόσωπος της Συμπολίτευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ