Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΚΤΑΚΤΟΙατροί ζητούνται από τον #ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του...

Ιατροί ζητούνται από τον #ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161/16-10-2019) «Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις», 2.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α’/ 42/ 25-02-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

3. Το υπ’ αριθμ. 17736/21-8-2020 ακριβές απόσπασμα της 58ης/21-8-2020 Συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την απόφαση πρόσληψης ΠΕ Ιατρών για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού, 4. Την υπ’ αριθ. 17745/21-08-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ9ΟΝ946ΜΗΨ-7ΩΝ)

5. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα κάτωθι: Κωδικός Θέσης Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Συνολικός Αριθμός Διάρκεια Σύμβασης Τόπος Εργασίας Α1 ΠΕ Ιατρών Σύμβαση Έργου 30 4 μήνες Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΔΥ

Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ , 2105212096 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο Μαρούσι , 24-08-2020 Αρ. Πρωτ. : 17777 Διαβάθμιση : ΚΠ Αγράφων 3-5, Μαρούσι Τ.Κ. 15123 Τηλ. 2105212000 www.eody.gov.gr : @eody : @eody_gr Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους

η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Ιατρών  ΕΔΩ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ