Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠρόσκληση υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στον Δήμο Ναυπλιέων

Πρόσκληση υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στον Δήμο Ναυπλιέων

Τις/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών από (1/4/2021 έως 30/9/2021)

με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Δήμου , για την κάλυψη δύο (2) θέσεων.

Α. Διάρκεια άσκησης –Μηνιαία Αποζημίωση –Ωράριο Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους ορίζεται σε έξι μήνες ,εκκινεί την 1 η Απριλίου 2021 και λήγει την 30 η Σεπτεμβρίου 2021 με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών μετά από αίτηση του ασκούμενου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις ,παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο , κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων .

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης 2 των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο έμμισθος δικηγόρος του Δήμου Ναυπλιέων Β. Αίτηση –Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Ναυπλιέων. Υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ναυπλιέων εντός δέκα ημερολογιακών (10) ημερών κατόπιν της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου ήτοι από 22 -2- 2021 έως και 3-3-2021,είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ,στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση :

Δήμος Ναυπλιέων ,Βασ. Κων/νου 34,21100 Ναύπλιο απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Γενεοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας 2752360926). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου . Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συνυποβάλλουν : 1.Αντίγραφα τίτλων σπουδών 2.Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4. α. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή β. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι : -Εφόσον επιλεγούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Ναυπλιέων παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα -Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Ναυπλιέων Γ. Διαδικασία Επιλογής Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό των δύο διαθέσιμων θέσεων ,η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων η οποία θα διενεργηθεί στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Ναυπλίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ναυπλιέων.

Το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα ,το πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nafplio.gr Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ναυπλιέων στο τηλ. 2752360926 ,υπεύθυνη κα Μαριγώ Γενεοπούλου .

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ