Επιβολή προστίμου σε super market στο Ναύπλιο

- Advertisement -

Με την υπ’ αρ. 3812/20/05-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «METRO A.E.B.E.», με Α.Φ.Μ. 094062259, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

χρηματικό πρόστιμο 20 00,0 0 €(δ ύ ο χ ι λ ιά δ ε ς Ευρώ), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29/12/2020, από αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Αργολίδας στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της Ασκληπιού 74, Ναύπλιο, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε 2 (δύο) κωδικούς προϊόντων κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017).

- Advertisement -

Σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις. 

 

- Advertisement -

________________