Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΘέσεις νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ (αναλυτικά η προκήρυξη)

Θέσεις νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ (αναλυτικά η προκήρυξη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών,

με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
2. Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
3. Το Π.Δ. 358/1992 «Οργάνωση –Λειτουργία – Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΦΕΚ 179 Α΄/1992),

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τέως Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/οικ. 5028/2001-ΦΕΚ 831 Β΄/29- 06-2001) όπως ισχύει,

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020)», άρθρο 44 «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19»,

6. Το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Την Υπουργική Απόφαση 32492/24-3-2020 (ΦΕΚ 1110 Β΄) τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12- 2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

8. Το με αρ. πρωτ.: 6094/2020-18/03/2020 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 16ης/18-03-2020 Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΟΔΥ σχετικά με την Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49_Α 2.2_00 (Α.Π.:663/17-03-2020, τίτλος « Ειδικές Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ νοσηλευτών) για την υποστήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τη πρόληψης της δημόσιας υγείας λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού (COVID-19 )») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και Ορισμός Υπεύθυνου
Έργου,

9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), ως ισχύει,

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) και ιδίως το άρθρο 2, ως ισχύει,

11. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 129/29-08-2019),

12.Tη με αριθμ. 134453 απόφαση περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)»,(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015),

13.Τη με αριθ. 663/17-3-2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό Πρόσκλησης: 49_Α.2.2._00 και Κωδ. ΟΠΣ: 4246 (ΑΔΑ ΡΟΑ446ΜΤΛΡ-39Θ),

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 686/21-03-2020 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΜΔΤ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020»,

15. Την Kοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α1α/οικ.22817 (ΦΕΚ 1177/6-4-2020) «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19»,
16. Το υπ’ αριθμ. 8095/10.04.2020 ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα,

17. Το υπ’ αριθμ. 8096/10.04.2020ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την απόφαση πρόσληψης εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης,
18. Την υπ’ αριθ. 8147/10.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ8Π46ΜΗΨ5-Π12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλ. κέντρου ΕΟΔΥ,

19. Την υπ’ αριθ. 8148/10.04.2020 (ΑΔΑ: 909Α46ΜΗΨ5-ΟΒΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη 500 ΚΟΜΥ & τηλ. κέντρου ΕΟΔΥ,
20. Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του έργου υπ’ αριθ. 1426/24.04.2020, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή,

21. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις(ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020)»,
22. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13-4-2020)»,

23. Το με αρ. πρωτ.: 8970/2020-27/04/2020 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 30ης/26-04-2020 Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΟΔΥ σχετικά με την Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

24. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας,
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, σύμφωνα με τα κάτωθι:

διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο eurozoi.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ