Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών (τα θέματα)

Δήμου Άργους Μυκηνών
- Advertisement -

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος,

η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α –

- Advertisement -

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11- 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 4-12-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Περί
εκμισθώσεως δημοτικών ακινήτων κληρονομιάς Βορίδη» – εισηγητής ο κ. Σ.
Παναγιωτόπουλος.

3. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μονάδας

Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

 

 

- Advertisement -

________________