Σε οικοτροφείο της Κορινθίας τα 21 από τα 31 κρούσματα

Óôéãìéüôõðá ìáðü ôçí ÌïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí COVID-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
- Advertisement -

Σε Κέντρο ψυχοκοινωνικής φροντίδας εντοπίστηκαν τα 21 από τα 31 κρούσματα στην Κορινθία στις 20 Νοεμβρίου.

Το Κέντρο λειτουργεί σε δημοτική Κοινότητα του Δήμου Κορινθίων και σύμφωνα με πληροφορίες του Loutrakiblog.gr, τηρούνταν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα.

- Advertisement -

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο οικοτροφείο έχουν γίνει από την αρχή της πανδημίας δειγματοληπτικοί προληπτικοί έλεγχοι για τη νόσο Covid-19, μέσω της λήψης δείγματος από τη στοματική και ρινική κοιλότητα και μάλιστα πάνω από πέντε φορές !

- Advertisement -

________________