Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 (τα θέματα)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 (τα θέματα)

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.Α’ /7.6.2010), η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ ́ εφαρμογή:

 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

 Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της.

-1-

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

1. Ενημέρωση – συζήτηση για το Master Plan της μεταλιγνιτικής εποχής
στην Μεγαλόπολη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
2. Ενημέρωση – συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και Ανδρέας Τσουκαλάς

3. Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α ́/ 27-12-2010), ως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
4. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ