Κυριακή, 7 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑργολίδα ΟΕΒΕΑ: "Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου...

Αργολίδα ΟΕΒΕΑ: “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου “

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση

“Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

H προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά πλαίσιο δράσης που ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€
έως 330.000€ .

1. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.
2. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες, νέες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
3. Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι
υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

4. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/12/2020 ώρα 15:00.
5. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου www.eydpelop.gr του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr

6. Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος :Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr
URL:http://www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122& Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711,e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr.

Οι στρατηγικοί τομείς και οι κλάδοι που ενισχύονται στην παρούσα δράση είναι οι εξής :
1. Αγροδιατροφικος τομέας
2. Τουρισμός –Πολιτισμός
3. Μεταποιητικός- επισκευαστικός κλάδος
4. Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες πληροφορικής )
5. Υπηρεσίες
6. Λιανικό εμπόριο
7. Μεταφορές
8. Εκπαίδευση
9. Δραστηριότητες γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες
Κύριες Κατηγορίες
1. Δαπάνες για επενδύσεις ενεργητικού
2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

3. Ενισχύσεις Καινοτομίας
4. Δαπάνες προσωπικού
Επιμέρους υποκατηγορίες
1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
2. Μηχανήματα – εξοπλισμός
3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
4. Τεχνολογική αναβάθμιση
5. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
6. Λειτουργικές δαπάνες

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος ο γραμματέας
Μακρής Παναγιώτης Χρόνης Κωνσταντίνος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ