Δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Άργους – Μυκηνών στις 17 Ιουλίου 2020 (τα θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)

στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, σε έκτακτη κατεπείγουσα
συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (διεξαχθεί), δια ζώσης,
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α

- Advertisement -

– «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε
συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων 1ου Γυμνασίου Άργους», στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Πελοπόννησος», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Β «Υποδομές Υποστήριξης
Ανθρώπινου Δυναμικού», με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:ΠΕΛ76, Α/Α
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4006 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη και

2. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών
αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται:
α)Για το υπ’ αριθ. 1 θέμα στο ότι, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων έχει οριστεί η 20/07/2020, ενώ τώρα ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση και

β)Για το υπ’ αριθ. 2 θέμα στο ότι, θα πρέπει άμεσα να λάβει χώρα η πιο πάνω
χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών,
δεδομένου ότι οι παραπάνω χορηγήσεις παραγωγικών αδειών αφορά την πώληση νωπών ευπαθών προϊόντων (φρούτων και λαχανικών) και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -

________________