Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 η υποβολή αιτήσεων για 2.909 μόνιμες θέσεις στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

- Advertisement -

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 4Κ/2020 για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η προθεσμία λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Υπενθυμίζεται ότι, συνεχίζεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους υποψήφιους των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 4Κ/2020 για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

- Advertisement -

Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), οι θέσεις είναι χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ,
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

 

- Advertisement -

________________