Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΜε 10 υπαλλήλους ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ άμεσα ο Δήμος Ναυπλιέων

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ άμεσα ο Δήμος Ναυπλιέων

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών

Προσόντα
Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός
€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Ακολουθεί η προκήρυξη:

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ,χρονικής διάρκειας τριών μηνών ,για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών
και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας έτους 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, ως ισχύει,
-Την με αριθμ. 70/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,
-Την με αριθμ. 74796/21-5-2020 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3172/τ.Β΄/12-9-2017),όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
-Την ΔΥ/11-5-2020 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων περί
ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας
-Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες,
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
(10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών
πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Ναυπλιέων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
Δήμος Ναυπλιέων Ναύπλιο ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων
Τρεις [3] μήνες Δέκα(10)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα παρ.2 άρθρο 5 του ν. 2527/97
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού
κώδικα (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής :
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκηµα έχει παραγραφεί,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ)ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαµους) και πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους).
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ναυπλιέων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στον φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο απευθύνοντας την στο Δήμο Ναυπλιέων , υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου & κου Γεωργίου Τσάκου (τηλ.
επικοινωνίας: 2752360926 και 2752360927αντίστοιχα).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε επτά [7], (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Ναυπλιέων , στα προαναφερόμενα τηλέφωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ