Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΕγγραφές - Επανεγγραφές Νηπίων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς Ναυπλίου (πληροφορίες εγγραφής)

Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς Ναυπλίου (πληροφορίες εγγραφής)

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ναυπλιέων – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ανακοινώνει ότι , από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ εως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων για τους Βρεφικούς ,Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. σχολ έτους 2020-2021 , στο γραφείο της Διεύθυνσης Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας -1ο Παιδικό Σταθμό (Ηρακλέους 6-Ναύπλιο) καθημερινά από 09.00 π.μ. εως και 13.00μ.μ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής παιδιών ,

θα γίνει ως:

Ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
Αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων – κηδεμόνων κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για συναντήσεις με ραντεβού στα τηλέφωνα :
2752023353 – –23352- -22290

Συστημένη επιστολή στη διεύθυνση :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- 1ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 6

21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής- επανεγγραφής

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου .

Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

4.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2019.

Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν έχει ήδη προσκομισθεί με το σύνολο των δικαιολογητικών και την αίτηση, θα προσκομίζεται με την έναρξη φοίτησης του παιδιού.

5. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων.

Για μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:

Βεβαίωση από τον εργοδότη(του γονέα), από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης , το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που κατέχουν , το ωράριο εργασίας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των γονέων ή μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή ) εργάζεται .

Για μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:

Πρόσφατη Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία τους

Για ελεύθερους επαγγελματίες:

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

Για άνεργους γονείς, προσκομίζεται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Πρόσφατο Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ ( Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή ΔΕΥΑΝ ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ) που θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του ή συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου του.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λογαριασμός , ο αιτών θα προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του .

Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο τότε θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ,νόμιμα θεωρημένη, του προσώπου που τους φιλοξενεί .

7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στους Σταθμούς, εκτός των αναφερομένων

δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη

χώρα μας (επικυρωμένη), όπως αυτή αποδεικνύεται.

8.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για τον ορισμό ατόμου/ων για την ημερήσια παραλαβή του τέκνου τους.

9.Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα αποδοχής του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Παιδικών -Βρεφικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017) και των αποφάσεων 22/2020 και 50/2019 Δ.Σ. ΔΟΚΟΙΠΑΝ

10. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα ή κηδεμόνα στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων (GDPR).

11. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι

φοιτητές ή σπουδαστές.(φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου εκτός ανοικτού πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακού)

2. Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας , εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

3. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου

Ασφαλιστικού Φορέα εάν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς,

παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

4. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι απαιτείται διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας

5. Εάν οι γονείς είναι σε διάσταση απαιτείται αποδεικτικό δημόσιο έγγραφο που να το πιστοποιεί καθώς και απόφαση επιμέλειας .

6. Για μονογονεϊκή οικογένεια απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού αν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Για ανάδοχους γονείς/κηδεμόνες απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

8. Για ειδικές περιπτώσεις, η βεβαίωση υγείας του παιδιού θα συνοδεύεται και από έκθεση

του Αναπτυξιολόγου ή Παιδονευρολόγου (Δημόσιου φορέα ή Ασφαλιστικού Οργανισμού),

για την δυνατότητα ένταξης του παιδιού στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού

σταθμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

* ΄Εντυπα αίτησης και δικαιολογητικών μπορείτε να τα αναζητήσετε :

Α) στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΑΝ :www. dokoipan.gr

B) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων : www.nafplio.gr

Γ) σε όλα τα τμήματα των βρεφικών -βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ΔΟΚΟΙΠΑΝ από την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών καθημερινά από 09.00 π.μ. εως και 13.00μ.μ

* Για τις αιτήσεις εγγραφής επανεγγραφής απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

* Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ο ΔΟΚΟΙΠΑΝ συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ και θα παρέχει υποστήριξη στους γονείς-κηδεμόνες για την ορθή συμπλήρωση -υποβολή αίτησης στο ΕΣΠΑ
Τα αποτελέσματα των εγγραφών-επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών ΕΣΠΑ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΚΟΙΠΑΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ