«ΚΛΕΙΣΤΑ» και πάλι τα δικαστήρια με νέα υπουργική απόφαση

- Advertisement -

Δημοσιεύθηκε, ήδη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/20 (ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020) ΚΥΑ περί την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020».

Με την ΝΕΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων που είχε αποφασιστεί (Δ1α/ΓΠ.οικ.26798/20 (ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020) ΚΥΑ), ωστόσο προβλέπονται οι κάποιες αλλαγές:

- Advertisement -

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας «Άρθρο 2 […] 2.κατ’ εξαίρεση της παρ. 1: α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου, β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων, ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας», και

β) στα πολιτικά Δικαστήρια «Άρθρο 4 […] 4.Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».

▬ Όπως σημειώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες (Άρθρο 7).

- Advertisement -

________________