Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου ενημερώνει για την απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων

- Advertisement -

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου ενημερώνει τους πολίτες ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2020 μέχρι 31-10-2020 απαγορεύεται,

λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, σε δάση και δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγρ.3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

- Advertisement -

Τέλος κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων,
χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και αφού ληφθούν τα
μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης 9ΦΕΚ
Β΄1459/30-11-2020) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 9 Α/2005 Πυροσβεστική
Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005).

Ο Διοικητής

Βασίλειος Ευαγ. Γεωργόπουλος
Αντιπύραρχος

- Advertisement -

________________