Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ Nαυπλίου

- Advertisement -

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Ναυπλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 4 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Advertisement -

 

Αναλυτικά τα θέματα είναι:

Θέμα 1ο : Περί επικύρωσης πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα 2ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020.

Θέμα 3ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020.

Θέμα 4ο : Περί εγκρίσεως οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Π.Φ.Α. « Άθληση για όλους» με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

- Advertisement -
 

________________