Πίστωση 33 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

- Advertisement -

Σε 33.170.000 ευρώ ανέρχεται η συνολική χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας.

- Advertisement -

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ορίστηκε ως ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020” με αρμοδιότητες διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι εκχωρούμενες στον ΕΦΕΠΑΕ δράσεις ανήκουν στους άξονες προτεραιότητας 1 (Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια) και 2Α (Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού) του ΠΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:

Αξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων/μμε), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας

Θεματικός Στόχος 2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους

2.β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας), ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Προϋπολογισμός δράσεων 3.750.000 ευρώ)

Θεματικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μμε

3.α Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 16.820.000 (Προϋπολογισμός δράσεων ΟΧΕ – ΒΑΑ 2.820.000 ευρώ / Προϋπολογισμός άλλων δράσεων 14.000.000 ευρώ)

3.c Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Προϋπολογισμός δράσεων 4.500.000 ευρώ)

3.δ Στήριξη της ικανότητας των μμε να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (Προϋπολογισμός δράσεων 3.000.000 ευρώ)

 

Αξονας Προτεραιότητας 2Α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργή κοινωνική ενσωμάτωση

Θεματικός Στόχος 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8.iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Προϋπολογισμός δράσεων 1.600.000 ευρώ)

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

9.v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση (Προϋπολογισμός δράσεων 3.500.000 ευρώ)

 

19,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 

Κατά 6 εκατομμύρια αυξήθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η πίστωση που θα διατεθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Πελοποννήσου), για τη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον σε 19.500.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη δράση, ειδικότερα, ενισχύεται η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη συνέχεια υποστηρίζεται η λειτουργία τους για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών σχεδίων και κάλυψης, όσο το δυνατόν περισσότερο, της υψηλής ζήτησης των ενδιαφερομένων που σημειώθηκε στο πλαίσιο της πιο πάνω δράσης του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020, δεδομένης της ύπαρξης μεγάλου αριθμού θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

 

- Advertisement -
 

________________