Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων στον Δήμο Σπάρτης

- Advertisement -

O Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου για το 2020, καλεί  όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2019.

- Advertisement -

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, Σπάρτη ) , ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 26254/6-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2020.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κλπ) και ότι δεσμεύονται οποτεδήποτε ζητηθεί η χρήση των μηχανημάτων τους, τα νομιμοποιητικά  έγγραφα  των οχημάτων και μηχανημάτων έργου και των χειριστών αυτών θα βρίσκονται σε ισχύ για όσο διάστημα απαιτηθεί .
  3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

 

Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Σπάρτης.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στo Δήμο.

Η υπ’ αριθ. 25784/10-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση συμμετοχής, καθώς και υποδείγματα των Υπευθύνων Δηλώσεων,  βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.sparti.gov.gr.

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο του  Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, κ. Αναστασία Δρίβα,  στο Ψυχικό (Αποθήκη Δήμου, Λυόμενο) τηλέφωνο 2731027785 εσωτ 3, fax 2731023241 και E-Mail : [email protected] 1504.syzefxis.gov.gr.

 

- Advertisement -

________________