Ανακοίνωση της στρατολογικής υπηρεσίας Πελοποννήσου για τους γεννηθέντες του 2002

- Advertisement -

Ανακοίνωση για απογραφή της στρατολογικής υπηρεσίας Πελοποννήσου για τους γεννηθέντες του 2002.

1. Από 02 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 01 Απριλίου 2020 καλούνται όλοι οι άρρενες, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
3. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους ννα προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :
α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

- Advertisement -

β. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
δ. Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
ε. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).
4. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Τρίπολη, 10 Δεκεμβρίου 2019
-O-
Διευθυντής

- Advertisement -

________________