Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑΙΝΚΑ: Καταγγελίες και παράπονα Δημοτών Καταναλωτών για τις κλήσεις στάθμευσης

ΙΝΚΑ: Καταγγελίες και παράπονα Δημοτών Καταναλωτών για τις κλήσεις στάθμευσης

Μετά από πολλαπλές καταγγελίες και παράπονα δημοτών Καταναλωτών αναφορικά με τις κλήσεις στάθμευσης που σωρηδόν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους από δημοτικούς υπαλλήλους και ότι υπάρχει άρνηση του δήμου Κορινθίων για ρύθμιση των οφειλών οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από υψηλές προσαυξήσεις λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει, παρεμβήκαμε προς τον Δήμο Κορινθίων ως ακολούθως:

Σχεδόν το σύνολο των κλήσεων αυτών ανάγεται σε χρόνο οκταετίας και πλέον, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δημότες να θυμονται εάν υπέπεσαν ή όχι σε παράβαση, ενώ οι κλήσεις αυτές υπόκεινται σε παραγραφή.

Εύλογο είναι το ερώτημα για τον λόγο που παρήλθε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έως την αποστολή τις ειδοποιήσεις προς τους δημότες, που εν πολλοίς μπορεί να συνιστά και παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του δήμου.

Περαιτέρω, εμφανίζονται ανάμεσα στις φερόμενες ως μη καταβληθείσες κλήσεις και κλήσεις που έχουν πληρωθεί, με αποτέλεσμα να εγείρονται εύλογα ερωτήματα.
Τέλος υπάρχουν αιτιάσεις ότι αρνείστε να ρυθμίσετε τις φερόμενες ως οφειλές της, παρά το γεγονός ότι το ύψος τους λόγω της σώρευσης προσαυξήσεων είναι πολύ υψηλό.

Σας επισημαίνουμε ότι στις κλήσεις αυτού του τύπου, µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο (υπ΄ αριθµ. 2515/64/2007/11-7-2007 ΚΥΑ, και άρθρα 4, 10 & 104 του ΚΟΚ), θα πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ακριβή προσδιορισµό του οχήµατος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε.
Στις περιπτώσεις εκείνες που το αρµόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση όλων των στοιχείων που προβλέπει ο νόµος, αναγράφει εσφαλµένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα. Συνεπώς, όταν συντρέχει κάποια από τις  ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2019 2
παραπάνω περιπτώσεις, η αρµόδια για την είσπραξη αρχή οφείλει να µην προβαίνει στην είσπραξη του προστίµου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό αντιληπτό.

Τέλος, η άποψη μας είναι ότι η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν με πράξεις βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις) πρέπει να διενεργείται αυστηρά εντός τριετίας από την κτήση του τίτλου βεβαίωσης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, από τότε ειδικότερα που γίνονται γνωστά τα στοιχεία στον ΟΤΑ των κατόχων των “παραβατικών” οχημάτων, κι όχι από τότε που συντάσσονται οι σχετικοί χρηματικοί κατάλογοι.

Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η θέσπιση εύλογης ρύθμισης για τις οφειλές αυτές, αφού -στα πλαίσια της πρόβλεψης για χρηστή διοίκηση- θα πρέπει να απαλειφθούν οίκοθεν οι οφειλές που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με την νομολογία της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας.

Κόρινθος 25/11/2019

Με εξουσιοδότηση ΔΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ