Το νέο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού -Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας

- Advertisement -

O Γιώργος Φασιλής είναι ο νέος πρόεδρος της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας δημοσιεύθηκε στο “Διαύγεια”.

- Advertisement -

 

Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση ΑΡΙΘΜΟΣ 29/2019
 Στο Κρανίδι σήμερα την 4 η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας συνήλθε στη 8η δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Κρανιδίου κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 299/30-09-2019 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του Δ.Σ. Φασιλή Γεώργιου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες και οι 11.
Σύμφωνα με την αριθμ. 7325/1115/24.06.2011 (ΦΕΚ 1704 Β΄/01.08.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας”, σ’ ό,τι αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ως άνω νομικού προσώπου, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο:
Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία . Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής Επτά (7) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης»
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως κα 06.11.2021:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση 183/2019 της 24-9-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας (αρ. αποφ. 183/2019 της 24-9-2019), ως εξής:
1. Γεώργιος Φασιλής, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας
2. Ηλιού Παναγιώτης, Κοινοτικός Σύμβουλος Κοιλάδας (προέρχεται από την πλειοψηφία), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπασακιώτη Σταύρο, Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιλάδας (προέρχεται από την πλειοψηφία)
3. Δαμιανός Νάκος, δημότης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γαλανόπουλο Αναστάσιο, δημότη
4. Γρυπιώτου Σοφία, δημότισσα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστρατίου Ιωάννη, δημότη
5. Γουζούασης Ευάγγελος, δημότης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Σοφικίτη Δαμιανό, δημότη
6. Καραμαντζάνη Ελένη, δημότισσα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δερματά Παναγιώτα, δημότισσα
7. Αθανασούλας Γεώργιος, δημότης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Στάικο Στέφανο, δημότη
8. Γαλανοπούλου Θεοδώρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Δρομέων Ερμιονίδας (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα), ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Πανάγου Φωτεινή, εκπρόσωπο Συλλόγου Δρομέων Ερμιονίδας (εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα)
9. Στρίγκου – Φωστίνη Άννα, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη, δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας 10. Μίζης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσοκανά Αθανάσιο, δημότη.
 11.Μπάμπας Νικόλαος, δημότης (προταθείς εκ της μειοψηφίας), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Γαλάτη Αικατερίνη, δημότισσα (προταθείσα εκ της μειοψηφίας).

Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας ορίζει:
• Πρόεδρο τον Φασιλής Γεώργιος 
 
• Αντιπρόεδρο τον Νάκος Δαμιανός 
- Advertisement -

________________