Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΜουσικό Σχολείο Αργολίδας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Καρυά την 27η/9/19

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Καρυά την 27η/9/19

Καλούνται ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως στους όρους της πρόσκλησης, να καταθέσουν στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, κλειστές, σφραγισμένες προσφορές. 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση,  ότι οι υποψήφιοι κατέχουν  δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα  σε ισχύ.

Υποβολή προσφορών: μέχρι  23-09-2019, ώρα  09.00 π.μ., σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί  η ώρα παραλαβής. Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την 23-09-2019,  ώρα 10.00 π.μ, παρουσία  των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται.

Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια  ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί  υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί  απολύτως  στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός παρατείνεται και  επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση που δεν έχουν  αποσταλεί τρείς προσφορές μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται. Αν και πάλι δεν υποβληθούν  τρεις  προσφορές  θα γίνει απευθείας ανάθεση.

Χρόνος: ημερομηνία διεξαγωγής:  Παρασκευή   27/9/2019

Αριθμός μαθητών:  220. Αριθμός συνοδών Καθηγητών: 20

Μέσα: 5 (πέντε) τουριστικά λεωφορεία.

Αναχώρηση στις 27/09/2019 και ώρα  8.45 από το σχολείο για Καρυά και επιστροφή στις 12.30 στο σχολείο.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ