Δύο ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στον Δήμο Ερμιονίδας για οδοποιϊα

- Advertisement -

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, με αρ. μελ.:06/2017, συνολικού προϋπολογισμού 534,00 Ευρώ.

- Advertisement -

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης (πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες -πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754361430).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 534,00 Ευρώ, ο οποίος αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 358,20 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 584,48 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 391,40 Ευρώ
Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 334,08 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 200,18 Ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-09-2019 (Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-09-2019 (Τρίτη και ώρα 12:10π.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χ.Ζ.ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, με αρ. μελ.:08/2017, συνολικού προϋπολογισμού 126.401,00 Ευρώ
Τα τεύχη της σύμβασης / δημοπράτησης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cqwbTnv2ucb

 

- Advertisement -
 

________________